Kana | Partikels | Werkwoorden | Bijwoorden | Uitdrukkingen | Zinnen | Conversatie | Grammatica | Uitspraak |

LET'S MAKE SENTENCEs!

 1. I am NOUN. It is a NOUN.

  SUBJECT wa NOUN desu
  Watashi wa Nihonjin desu. I am Japanese.
  Otouto wa 25 sai desu. My brother is 25 years old.
  Taro wa neko desu. Taro is a cat.
  Tomodachi ga byouki desu. One of my friends is sick.

 2. I am ADJECTIVE. It was ADJECTIVE.

  SUBJECT wa (ADVERB) ADJECTIVEs desu
  Mike wa totemo shinsetsu desu. Mike is very kind.
  Kotoshi wa kanari atsukatta. (desu) It was pretty hot this year.
  Soto ga   urusai. (desu) It is noisy outside.
  *NA adjective: shinsetsu ->shinsetsu datta(past), kantan (easy) ->kantan datta(past)
  *i adjective: atsu i ->atsu katta(past), oishi i(delicious) ->oishi katta(past), urusai -> urusa katta(past)
 1. I am NOUN's NOUN. It is a NOUN's NOUN.

  SUBJECT wa NOUNs no NOUNs desu
  Ani wa Eigo no sensei desu. My brother is an English teacher.
  Kyou wa haha no hi desu. It is Mother's Day today.
  Kore wa chichi no hon desu. This is my father's book

 2. I am ADJECTIVE NOUN. It was ADJECTIVE NOUN.

  SUBJECT wa ADJECTIVEs NOUNs desu
  Chichi wa kibishii hito *1. deshita . My father was a strict person.
  Kanojyo wa *2. shinsetsu na onnanoko desu. She is a nice girl.
  Kore wa yasashii mondai desu. This is an easy question.
  *1. desu ->deshita(past)
  *2. NA adjective: shinsetsu ->shinsetsu na NOUN